Zowel de immigratie als de emigratie bereikte een recordhoogte in 2014 meldt het CBS. Het aantal Turkse migranten is in 2014 sterk gedaald terwijl er nog altijd een hoog aantal Poolse migranten naar Nederland komen.

Per saldo nam de bevolking in 2014 door migratie met 35 duizend personen toe

Zowel de immigratie als de emigratie waren in 2014 hoger dan ooit. Er werden 183 duizend immigranten bijgeschreven in het bevolkingsregister, en bijna 148 duizend emigranten verlieten ons land. Per saldo nam de bevolking in 2014 door migratie met 35 duizend personen toe.

Terugkerende Nederlanders vormen de grootste groep migranten

In Nederland geboren personen die terugkeren naar Nederland vormen al jaren de grootste groep immigranten. In 2014 waren zij met 29 duizend personen goed voor 16 procent van de immigratie. Daarnaast kwam 13 procent uit Polen. Immigranten uit Syrië, Duitsland en de voormalige Sovjet-Unie vormden elk 4 tot 5 procent van het totaal in 2014. De grootste stijging in het aantal immigranten kwam op naam van de Syriërs. Hun aantal steeg van 2 duizend in 2013 naar bijna 9 duizend in 2014. Voorlopige cijfers geven aan dat deze stijging zich in 2015 voortzet.

Top 5 geboortelanden immigranten:

  • Nederland
  • Polen
  • Syrië
  • Duitsland
  • Voormalige Sovjet Unie

Ook onder de emigranten vormen in Nederland geboren personen de grootste groep. Jaarlijks verlaten 45 duizend hier geboren personen ons land. Deze groep bestaat voor 60 procent uit autochtonen en voor 40 procent uit tweedegeneratieallochtonen, die veelal naar het geboorteland van hun ouders emigreren.Meer Poolse immigranten en emigranten

Van de in het buitenland geboren personen vormen de Polen sinds 2004, het jaar waarin Polen lid werd van de EU, de grootste groep immigranten. In 2014 vestigden zich 24 duizend Polen in Nederland, ruim 3 duizend meer dan in 2013. Voorlopige cijfers geven aan dat deze groei zich in 2015 niet lijkt voort te zetten. In de eerste zeven maanden van dit jaar kwamen 13 duizend Polen naar Nederland, duizend minder dan in de overeenkomstige periode van 2014.

Niet alleen de immigratie van Polen nam tot 2015 toe, ook het aantal Polen dat Nederland verlaat vertoonde een stijgende trend. In vijf jaar tijd is de emigratie van Polen verdubbeld, van 6 duizend in 2009 naar 12 duizend in 2014. Per saldo kwamen er in 2014 door migratie 12 duizend Polen bij.

Per saldo steeds meer Turken weg uit Nederland

De immigratie van de vier traditionele groepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen) vertoont al geruime tijd een daling. In de jaren 2000-2004 vormden deze groepen samen nog 15 tot 20 procent van de totale immigratie naar Nederland. Sinds 2010 is dit aandeel gedaald naar 6 tot 8 procent. Geen van deze vier groepen kwam in 2014 in de top 10 van grootste immigrantengroepen voor.Onder deze vier groepen is de ontwikkeling bij de Turken het meest in het oog springend. Steeds meer Turken verlaten Nederland zoals in het nieuwsbericht van Emigrerenuitnederland.nl in oktober 2014 al duidelijk werd. Steeds meer jongere Turken willen Nederland verlaten. In 2014 waren dat er ruim 5 duizend, een verdubbeling ten opzichte van de 2,5 duizend in 2009. Tegelijkertijd neemt het aantal Turken dat naar Nederland komt langzaam af. Het resultaat van deze twee bewegingen is dat het aantal Turken sinds 2012 door migratie per saldo afneemt: er vertrekken meer Turken dan er naar Nederland komen. Aan het begin van dit millennium kwamen er gemiddeld nog 4,5 duizend Turken per jaar door migratie bij. In 2014 nam het aantal met 1,6 duizend af.

Bron CBS